Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Monique Banda, handelend onder de naam Trophé

Artikel 1 Algemeen

1. In de algemene voorwaarden van Monique Banda, handelend onder de naam Trophé, wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulent/Voedingsconsulent:
De Gewichtsconsulent, ook wel voedingsconsulent genoemd, Monique Banda lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van de Nederlands diploma’s ‘Gewichtsconsulent’ en ‘Gewichtsconsulent-begeleiden van kinderen’ , handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent onder de naam Trophé, hierna te noemen voedingsconsulent;
Cliënt:
Degene die aan de voedingsconsulent opdracht geeft advies en begeleiding te verlenen, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.
Arts:
De huisarts of specialist door wie de cliënt naar de voedingsconsulent is verwezen;
Praktijkadres:
De locatie waarop de praktijk van de voedingsconsulent wordt uitgeoefend;

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Monique Banda, handelend onder de naam Trophé en een cliënt waarop Monique Banda, handelend onder de naam Trophé, deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. Indien een bepaling in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd mocht worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Monique Banda, handelend onder de naam Trophé en de cliënt zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.

5. Indien Monique Banda, handelend onder de naam Trophé, niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Monique Banda, handelend onder de naam Trophé in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Overeenkomst

1. De begeleiding door  Monique Banda, handelend onder de naam Trophé geschiedt volgens een vooraf met de cliënt overeengekomen begeleidingstraject. Hiertoe wordt een schriftelijke overeenkomst aangegaan.

2. De overeenkomst vermeldt het honorarium dat voor het overeengekomen begeleidingstraject verschuldigd is. Het honorarium is inclusief BTW en/of andere wettelijke heffingen.

3. Voor de begeleidingsconsulten worden afspraken gemaakt over tijd, plaats en duur van elk consult.

4. Een overeenkomst verplicht Monique Banda, handelend onder de naam Trophé niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van het overeengekomen honorarium, ook als cliënt de overeenkomst (gedeeltelijk) annuleert.

Artikel 3 Wijziging, opschorting en ontbinding van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de cliënt, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan wordt door partijen overeengekomen dat het honorarium wordt aangepast aan het gewijzigde begeleidingstraject.

2. Monique Banda, handelend onder de naam Trophé  is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien door vertraging aan de zijde van de cliënt, naar het oordeel van Monique Banda, handelend onder de naam Trophé, niet langer van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities nakomt.

3. Monique Banda, handelend onder de naam Trophé  is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst, naar het oordeel van Monique Banda, handelend onder de naam Trophé,  onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat, naar het oordeel van Monique Banda, handelend onder de naam Trophé, de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

4. Indien Monique Banda, handelend onder de naam Trophé  tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de cliënt een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor gereedgemaakte zaken en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, volledig aan de cliënt in rekening worden gebracht.

Artikel 4 Overmacht

1. Monique Banda, handelend onder de naam Trophé  heeft het recht de overeengekomen advisering en begeleiding op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Monique Banda, handelend onder de naam Trophé  geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Monique Banda, handelend onder de naam Trophé  niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

3. Monique Banda, handelend onder de naam Trophé  kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover Monique Banda, handelend onder de naam Trophé ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Monique Banda, handelend onder de naam Trophé  gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte van de overeenkomst separaat te factureren. Monique Banda, handelend onder de naam Trophé  betaalt in het geval van blijvende onmogelijkheid tot nakoming het eventueel vooruit ontvangen honorarium terug aan de cliënt.

Artikel 5 Verhindering

1. Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum, tijdstip en adres aanwezig te zijn, stelt hij de voedingsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de voedingsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de voedingsconsulent gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een maandag of een dag volgend op een erkende feestdag wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande werkdag.

Artikel 6 Betaling

1. Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan de voedingsconsulent contant te geschieden aan het einde van het consult dan wel het eerste consult van het overeengekomen begeleidingstraject. De cliënt ontvangt bij elke betaling een kwitantie en eens per maand een verzamelfactuur van zijn betalingen.

2. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op Monique Banda, handelend onder de naam Trophé is uitgesloten.

3. Indien de cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt.

Artikel 7 Doorverwijzing door of naar een arts

1. Als het overgewicht of ondergewicht van de cliënt een medische of psychische oorzaak heeft, of als sprake is van extreem overgewicht of ondergewicht, verwijst de voedingsconsulent de cliënt door naar een arts. De beoordeling door de voedingsconsulent geschiedt op basis van door de cliënt verstrekte informatie.

2. De voedingsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het geval van een verwijzing door een arts houdt de voedingsconsulent de arts op de hoogte van het verloop van het begeleidingstraject. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt.

Artikel 8  Aansprakelijkheid

1. De voedingsconsulent heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt. Zij begeleidt de cliënt naar beste weten en kunnen om te komen tot gewichtsafname dan wel -toename van de cliënt.  Monique Banda, handelend onder de naam Trophé  baseert zich bij de begeleiding en advisering mede op informatie die de cliënt zelf verstrekt over diens gezondheid en is derhalve niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door Monique Banda, handelend onder de naam Trophé  verstrekte adviezen, ten gevolge van onjuiste of verzwegen medische informatie van de cliënt, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Monique Banda, handelend onder de naam Trophé.

2. Monique Banda, handelend onder de naam Trophé  is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfd arbeidsinkomen, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Ook voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Monique Banda, handelend onder de naam Trophé  niet aansprakelijk

3. De aansprakelijkheid van Monique Banda, handelend onder de naam Trophé  is in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. Indien de assuradeur van de voedingsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de voedingsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het honorarium van 1 (één) consult, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 9 Geschillen en toepasselijk recht

1. Voor geschillen tussen Monique Banda, handelend onder de naam Trophé  en de cliënt over de persoonlijke bejegening van de cliënt of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) gehanteerd.

2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of door inschakeling van de BGN te beslechten.